تمدید قرارداد آموزش و پرورش و بیمه معلم برای ششمین سال متوالی

قرارداد آموزش و پرورش با شرکت بیمه معلم در راستای پوشش بیمه ای بیش از ۱۴…