مفهوم مرور زمان در مسئولیت حرفه ای مهندسان (مجری، ناظر، طراح و محاسب) در سنوات گذشته (۱۰ سال) چیست؟؟؟

مقدمه: اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ ی مهندسان، آنها را از دیدگاه حقوقی، در برابر…