بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان مجری، ناظر، طراح و محاسب در سنوات گذشته (۱۰ سال)

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت مدنی (حرفه ای ) مهندسان در قبال…