آیا مساجد به بیمه نیاز دارند ؟؟؟ طرح فیروزه ای بیمه مساجد و هیات های مذهبی چیست؟؟؟

طرح فیروزه ای(مساجد): “به موجب این  طرح مساجد، تکایای موقت مذهبی، حسینیه ها، امام زاده…