فرانشیز در بیمه چیست؟

در قرارداد‌های بیمه بخشی از خسارت توسط بیمه‌گذار یا خود فردی که دچار خسارت شده پرداخت می‌شود که این مبلغ فرانشیز نام دارد.