در مورد صندوق تامین خسارت های بدنی چه میدانید؟؟؟

جبران خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی چگونه انجام میشود؟