بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران، بیمه معلم را به ریاست شورای هماهنگی استان فارس انتخاب کردند.

در دومین جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان فارس مجتبی ارزاقی مدیر شعبه…