قابل توجه دارندگان خودرو های با ارزش بیش از ۱۵۴ میلیون تومان (خودروهای غیر متعارف)

افزایش میلیونی و ناگهانی قیمت خودروها باعث اتفاق عجیبی در بیمه خودروها شده چراکه برخی…