راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نیست

رییس کل بیمه مرکزی:راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای…