پوشش جنگ و شورش و بلوا در قوانین بیمه کشور به چه صورت است؟؟؟

بیمه جنگ بیمه عقدی یا قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که بیمه…