دیه سال ۹۹ و محاسبه حق بیمه ، دیه زن و مرد برابر شد!

دیه سال ۹۹ و حق بیمه شخص ثالث ۹۹ اعلام شد! دیه سال ۹۹ مشخص…