انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو در سال 1402 چه شرایطی دارد

وقتی پای معامله ماشین و خودرو وسط باشد، چگونگی انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودروی…