در شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالی مانند شرکتهای بیمه وجود نیروی انسانی متخصص، با تجربه و با انگیزه از ارکان ضروری بوده و ضامن سودآوری، توسعه فعالیت و موفقیت آن شرکت می باشد.
در این نمایندگی نیز توجه به سرمایه های انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و جذب نیروهای متخصص و مجرب جزئی از استراتژی های شرکت می باشد.