خطرات اصلی که بیمه آتش سوزی پوشش می دهد

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود .

همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد .

البته لازم به ذکر است که غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است که در بخش پوششهای اضافی به تفصیل شرح داده خواهند شد.

خسارت و هزینه های قابل تامین در بیمه نامه های آتش سوزی

بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :

 1. خسارتهای مستقیم ناشی ازخطرات تحت پوشش
 2. خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت می گیرد.
 3. هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد .

استثنائات بیمه آتش سوزی

بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :

 1. خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .
 2. خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره .
 3. خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یونزا .
 4. خسارات وارده به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها
 5. خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی .
 6. کلیه خطرات اضافی یا تبعی مگر آنکه بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.

خطرات اضافی یا تبعی مورد پوشش در بیمه آتش سوزی

خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند . بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند ، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستیدر مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ،خسارات وارد به مورد بیمهناشی از خطرات تبعی یا اضافی تحت پوششرا پرداخت نماید.

معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای که دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند بدین معنی که بیمه گر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگربادریافت حق بیمه اضافی و در نظر گرفتن فرانشیزمناسب برای آن. بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یک از این خطرات ، نرخ حق بیمهآن به نرخبیمه سه خطر اصلی اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از :

 • پوشش بیمه زلزله

  این‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ شامل‌ کلیه‌ خساراتی‌ است‌ که‌ مستقیما” در اثر وقوع‌ زلزله‌ و یاآتش‌ سوزی‌ ناشی‌از آتشفشان‌ بوده‌ وبه‌ موجب‌آن‌ به‌تمام‌ یا قسمتی‌ از ساختمانهای‌ مورد بیمه‌ و یا اموال‌ موجود در آن‌ آسیب‌ وارد شود .

 • پوشش بیمه سیل

   سیل‌ به‌معنای‌ طغیان‌ رودخانه‌ و جریانهای‌ آب‌ درخارج‌ از مسیر ط‌بیعی‌ خود می‌باشد که‌ به‌ علت‌ ریزش‌ باران‌ و یا طغیان‌ رودخانه‌ ایجاد شده‌ باشد به‌ موجب‌ این‌ بیمه‌، کلیه‌ اموال‌، ساختمان‌ و دیگر موارد بیمه‌ شده‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌ در مقابل‌ خسارات‌ ناشی‌ از سیل‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌ گیرد .

 • پوشش بیمه طوفان

  بیمه‌نامه‌هایی‌ که‌ خط‌ر ط‌وفان‌ نیز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از ط‌وفان‌، تندباد و گردباد را جبران‌ می‌ نماید.

 • سقوط‌ هواپیما

  خسارات‌ ناشی‌ از سقوط‌ هواپیماو هلیکوپترویااشیاء منفصله‌ از آن‌”به‌ استثنای‌ بمب‌ یامواد منفجره‌ دیگر” می‌تواند تحت‌ پوشش‌ بیمه‌های‌ آتش‌ سوزی‌ قرار گیرد.

 • ‌شکست‌ شیشه

  بیمه‌نامه‌هایی‌ که‌خط‌ر شکست‌ شیشه‌ در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ ناشی‌ از شکست‌ شیشه‌ در اثر حادثه‌ را نیز جبران‌ می‌ نماید.

 • ‌ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران

  خسارات‌ وارده‌ به‌ مورد بیمه‌ ناشی‌ از ترکیدن‌ تانکها و دستگاه‌های‌ آبرسانی‌ لوله‌ کشی”به‌استثنای‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ خود دستگاه‌های‌ مزبور” که‌ در محل‌ مورد بیمه‌نصب‌ شده‌ باشد و همچنین‌ خسارات‌ وارده‌ از آب‌ باران‌ و ذوب‌ شدن‌ برف‌ در محل‌ مورد بیمه‌، مشروط‌ بر اینکه‌ آب‌ از ط‌ریق‌ بام‌ و یا گرفتگی‌ لوله‌ها، لبریز شدن‌آبروهاوناودانها به‌ محل‌ مورد بیمه‌ نفوذ کرده‌ باشد، تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهد بود .

 • بیمه سرقت با شکست‌ حرز

  بیمه‌نامه‌هایی‌ که‌ خط‌ر دزدی‌ با شکست‌ حرز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد خسارات‌ وارده‌ در اثر فقدان‌ یا خراب‌ شدن‌ اموال‌ بیمه‌ شده‌ که‌ ناشی‌ از دزدی‌ با شکستن‌ حرز باشد، را به‌ شرح‌ ذیل‌ جبران‌ می‌ نماید:

  • پرداخت‌ ارزش‌ ریالی‌ اشیاء دزدی‌ شده‌
  • پرداخت‌ ارزش‌ ریالی‌ اشیاء خراب‌ شده‌ غیر قابل‌ استفاده‌
  • پرداخت‌ مبلغ‌ کاسته‌ شده‌ از ارزش‌ اشیاء خراب‌ شده‌ قابل‌ تعمیر

   ‌موارد ذیل‌ دزدی‌ با شکستن‌ حرز محسوب‌ می‌ گردد :

  • باز کردن‌ درب‌ به‌ وسیله‌ کلید تقلبی‌ یا هر وسیله‌ دیگر
  • ورود دزد به‌ محل‌ مورد بیمه‌ با تهدید و عنف‌
  • ورود دزد به‌ محل‌ مورد بیمه‌ از روی‌ دیوارها، پشت‌ بام‌ و یا حصارها

  دزدی‌ در موقع‌ اغتشاشات‌ داخلی‌ و اعتصاب‌ ، دزدی‌ در مناط‌ق‌ جنگی‌، دزدی‌ هایی‌که‌ هنگام‌ آتش‌ سوزی‌ ، انفجار، سیل‌ و زمین‌ لرزه‌ در محل‌ مورد بیمه‌ رخ‌ می‌دهد و دزدی‌ هایی‌ که‌ محل‌ مورد بیمه‌ خالی‌ از سکنه‌ و فاقد نگهبان‌ بوده‌ شامل‌ استثنائات‌ می‌ باشد و شرکت‌ هیچگونه‌ مسئولیتی‌ در قبال‌ آن‌ ندارد .

 • اعتصاب ، آشوب و بلوا

   پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی با نرخهای توافق شده امکان پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی که حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .

 • خطر انفجار ظروف تحت فشار صنعتی

  با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاهها وماشین آلاتیکه بعنوان ظروف تحت فشار صنعتی تلقی می شوند (مانند کمپرسورها ، دیگ های بخار و…) با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.