طرح vip بیمه بدنه محصول جدید.خاص و انحصاری بیمه معلم

ویژه خودرو هایی با ارزش بیش از ۱ میلیارد تومان

که شامل سرویس های ذیل میشود

عنوانضوابطایاب و ذهاباجرت
حمل خودرو تصادفیدر هرحادثه یکباررایگانرایگان
انتقال سرنشیندر هر حادثه یکبار در جاده هارایگانرایگان
تعویض زاپاس و پنچر گیریتعویض زاپاس۲بار در طول اشتراک(پنچرگیری نامحدودرایگانرایگان
تامین سوخت(در شرایط عادی)هر دفعه حداکثر ۱۰ لیتر(هزینه سوخت با مشتری)رایگانبه عهده مشتری
باطری کمکینامحدودرایگانرایگان
بازکردن درب خودرونامحدودرایگانرایگان
طرح vipبیمه بدنه

با ما همراه باشید

بهترین دوست شما در وقت حادثه