برخی کلوزهای متعارف در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement) به شرح زیر است:

 

انوع کلوزهایی که در بیمه های مهندسی وجود دارد را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود. کلوزها در همه رشته های مهندسی در قالب این دسته بندی‌ها با توجه به شرایط مورد بیمه، نظر کارشناس بیمه گر و غالباً درخواست بیمه گذار بانضمام بیمه نامه ارائه می‌گردد.

الف – افزایش دهنده پوشش (با افزایش حق بیمه)
– کلوز ۰۰۱ (SRCC)
– کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده)
– کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده)
– و …
ب – کاهش دهنده پوشش (با کاهش حق بیمه)
– کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله)
– کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب)
– کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد)
– و …
ج – محدود کننده پوشش (افزایش حدود موجب افزایش حق بیمه خواهد شد)
– کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمان بندی)
– کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار)
– کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز)
– و …
د – شرط گذارنده برای پوشش (برداشتن شروط موجب افزایش حق بیمه خواهد شد)
– کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین نامه مقاوم‌سازی در برابر زلزله)
– کلوز ۱۰۷ (شرایط مربوط به کمپ‌ها و انبارها)
– کلوز ۲۰۶ (شرایط مربوط به تجهیزات اطفای حریق)
– و …

تفاوت کلوزهای دوره نگهداری ساده و گسترده (۰۰۳ و ۰۰۴): در کلوز ۰۰۳ فقط خسارات ناشی از عملکرد بیمه‌گذار در دوره نگهداری به منظور انجام تعهدات خود از قبیل رفع عیوب احتمالی و تکمیل کارهای جزئی باقیمانده تحت پوشش است ولی در کلوز ۰۰۴ علاوه بر موارد فوق خساراتی که منشأ آن به دوره احداث یا نصب برگشته ولی در دوره نگهداری بروز کرده است نیز تحت پوشش می‌باشد.