انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که بیمه اشخاص یکی از مهمترین شاخه های رفاه اجتماعی محسوب می شود و درکشورهای مختلف، دولت ها رأساً سازمان هایی را به منظور تأمین خدمات بیمه اختصاص داده اند.

     ۱-بیمه مازاد درمان گروهی

بیمه مازاد درمان گروهی برای کارکنان شاغل سازمان ها، موسسات و شرکتها و خانواده های تحت تکفل ایشان(حداقل ۵۰ نفر) با خدمات و پوشش هایی به شرح زیر ارائه می شود:

خدمات قابل ارائه در بیمه های درمان:

 • جبران هزینه های بستری ، جراحی، شیمی درمانی ، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care
 • جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان، شیمی درمانی، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان
 • جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری،
 • جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم،
 • جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی ها ، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی
 • جبران خدمات آزمایشگاهی( با ستثناء چک آپ پزشکی)، پاتولوژی یا آسیب شناسی، ژنتیک، انواع رادیوگرافی، نوارقلب، فیزیوتراپی
 • جبران هزینه ویزیت و دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول)، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری
 • جبران هزینه عینک و لنز تماسی طبی
 • جبران هزینه دندانپزشکی
 • جبران هزینه زایمان
 • جبران هزینه رفع عیوب انکساری چشم
 • جبران هزینه نازایی و ناباروری

گروه بیمه شدگان:

 • کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه گذار و اعضای خانواده شان که بیمه گذار آنها را به عنوان اعضای گروه معرفی نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
 • بیمه گر می تواند کارکنان بازنشسته بیمه گذار را صرفاً در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق کلیه اعضای خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند.
 • ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه ها (از قبیل اصناف، اتحادیه ها و انجمن ها) به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه نامه تشکیل شده باشند)، پرداخت حق بیمه سالیانه توسط

بیمه گذار تضمین شده باشد و بیش از ۵۰ درصد اعضای گروه به طور هم زمان بیمه شوند.

 • اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شدگان است

موضوع بیمه:

جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان که در تعهد بیمه گر پایه نیست ،در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

 • تعریف حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
 • تعریف بیماری: هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک است.

   ۲-بیمه عمر گروهی

در این نوع بیمه ها که به صورت قراردادی با سازمانها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و موسسات خصوصی و دولتی و … منعقد می گردد، بیمه گذار کارکنان خود را به مدت یکسال تحت پوشش بیمه عمر زمانی

(فوت بهر علت)قرار میدهد (حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن تا سقف ۷۰ سالگی است). بیمه گر نیز متعهد است چنانچه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اعتبار بیمه نامه فوت نماید، بشرط وصول حق بیمه در

سررسیدهای مقرر،سرمایه مندرج در قرارداد را به استفاده کنند(گان) پرداخت نماید. قابل ذکر است که پس از پایان مدت بیمه نامه، بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به برگشت سرمایه و حق بیمه دریافتی نخواهد داشت.

انواع بیمه عمر زمانی گروهی:

 • بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت: سرمایه بیمه نامه  برای همه بیمه شدگان یکسان بوده و تعیین میزان آن با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر می باشد ضمناً تعیین نرخ حق بیمه براساس نوع شغل، میانگین

سنی و تعداد بیمه شدگان می باشد.

 • بیمه عمر زمانی براساس ضریبی از حقوق : سرمایه بیمه نامه با توجه به ضریبی از حقوق و مزایای هر یک از بیمه شدگان تعیین می گردد. تعیین میزان ضریب براساس توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
 • بیمه عمر مانده بدهکار گروهی: یک نوع از بیمه عمر زمانی گروهی می باشد برای ارائه پوشش به وام گیرندگان موسسات اعتباری، بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر سازمانهای مشابه که در راستای

رفع مشکلات

و نگرانی وام دهندگان و وام گیرندگان طراحی شده است و در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر تعهد می کند در صورت فوت مشمول بیمه هر یک از وام گیرندگان، در طول مدت اعتبار بیمه نامه و بشرط پرداخت حق بیمه در

سررسیدهای مقرر مانده اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام، بصورت یکجا به بیمه گذار (موسسات وام دهنده) پرداخت نماید.

در این بیمه ، حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن بیمه شده با مدت بازپرداخت وام نباید از ۷۰ سال تمام تجاوز نماید.

نحوه دریافت انواع بیمه نامه عمر زمانی گروهی :

افراد متقاضی بیمه نامه عمر زمانی گروهی اشخاص حقوقی می باشند که با ارائه درخواست کتبی می توانند بیمه نامه عمر زمانی گروهی را از شرکت تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های عمر زمانی گروهی:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید.

مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید.

مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید.

شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.

بیمه ی مسافرین خارج از کشور، افرادی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد. شروع اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج بیمه شده از کشورآغاز خواهد شد.

پوششها و خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:

• پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان حداکثر تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یورو با توجه به شرایط بیمه نامه
• در صورت بروز حادثه یا بروز بیماری در طول سفر جابه جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت
• پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
• در صورت بروز حادثه ویا بیماری ناگهانی بازگرداندان یکی از اعضای خانواده همراه با بیمه شده به کشور محل اقامت
• بازگرداندان جسد متوفی به کشور محل اقامت
• پرداخت هزینه سفر یکی از اعضای خانواده به خارج از کشور در صورت بروز حادثه یا بیماری برای بیمه شده
• بازگشت اضطراری به کشور محل اقامت به دلیل فوت اعضای خانواده
• پرداخت هزینه های ارسال اضطراری دارو
• ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمان در مواقع اضطراری
• حواله تضمینی وجوه نقد از سوی بیمه شده براساس شرایط بیمه نامه
• پرداخت هزینه های لازم برای تهیه مدارک در صورت مفقود شدن
• معاضدت حقوقی
• جبران هزینه های مربوط به فقدان بار
• جبران هزینه های مربوط به تاخیر بار
• همکاری در زمینه یافتن بار و یا لوازم شخصی به سرقت رفته
• پرداخت هزینه های ناشی از تاخیر در حرکت وسیله نقلیه ای که برای سفر انتخاب شده است.

نحوه دریافت انواع بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور:

افراد متقاضی بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور با تکمیل فرم پیشنهاد و ارائه پاسپورت می توانند این بیمه نامه را تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به سن بیمه شده، مدت و منطقه سفر حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات بیمه مسافرتی خارج از کشور:

برای درخواست هر گونه کمک، بیمه شده باید قبل از هر گونه اقدام، با مرکز تماس شرکت شوتز تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

 1. شماره پاسپورت یا کارت شناسایی
 2. شماره بیمه نامه
 3. مشخصات کامل بیمه ای شده ای که نیاز به کمک دارد.
 4. علت حادثه یا بیماری
 5. محل استقرار بیمه شده

شرکت کمک رسان با توجه به نوع مشکل به وجود آمده راهنمایی های لازم را انجام خواهد داد.

این بیمه نامه تبعه خارجی را که به صورت قانونی وارد ایران می‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول این بیمه‌نامه برای وی تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش ها و خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه :

در صورتی که بیمه‌شده در مدت اعتبار این بیمه‌نامه، دچار بیماری یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شود و یا قرنطینه اجباری پزشکی ضروری گردد،‌ بیمه‌گر موظف است خدمات زیر را سازماندهی و هزینه‌های مرتبط با آن

را پرداخت نماید.

الف) انتقال

۱-     پذیرش و انتقال بیمه‌شده به نزدیک‌ترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز در کمترین زمان ممکن.

۲-    انتقال بیمه‌شده در موارد ضروری با نظر پزشک معالج به مراکز درمانی مجهزتر در اسرع وقت.

۳-  بازگرداندن بیمه‌شده به کشور متبوع خویش بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر در صورتی که پس از درمان در محل، شرایط جسمی بیمه‌شده مانع از بازگشت وی به صورت یک مسافر معمولی باشد.

۴-    انجام اقدامات لازم در صورت فوت بیمه‌شده برای انتقال جسد به نزدیک‌ترین فرودگاه‌ محل اقامت وی در کشور متبوع.

۵-  انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه‌شده و یک نفر از بستگان بیمه‌شده به کشور متبوع در صورتی که بیمه‌شده توانایی ادامه سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه‌ای که در

ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.

۶-   انجام اقدامات لازم برای انتقال یکی از بستگان بیمه‌شده از کشور محل اقامت بیمه‌شده به ایران در صورتی که بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه‌نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس

نظر پزشک معالج به همراه نیاز داشته باشد.

ب) پرداخت هزینه‌ها

۱-  هزینه‌های پزشکی و بستری تا سقف ۰۰۰ر۱۰ یورو و یا معادل ریالی آن براساس نرخ  تسعیر ارز مندرج در بیمه‌نامه با استناد به گواهی پزشکی مبنی بر نیاز فوری به درمان در مدت پوشش  (پس از کسر فرانشیز

هزینه‌های پزشکی غیربستری)، به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۱-  هزینه‌های پزشکی شامل ویزیت اولیه و خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی، هزینه‌های دارویی، جراحی‌های سرپایی، فیزیوتراپی و انتقال مصدومان و بیماران به مراکز پزشکی مربوطه ناشی از حوادث.

۱-۲-  هزینه‌های پزشکی ناشی از بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day Care (با بیش از ۶ ساعت بستری).

۲-    هزینه‌های غیرپزشکی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

۲-۱-  هزینه‌های متعارف مربوط به تهیه تابوت و انتقال جسد  بیمه‌شده متوفی به نزدیکترین فرودگاه‌ بین‌المللی محل اقامت وی در کشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاری مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).

۲-۲-  در صورتی که بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه‌نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه‌های متعارف رفت و برگشت

یکی از بستگان بیمه‌شده از کشور محل اقامت بیمه‌شده به محل بستری و نیز مخارج اقامت وی در ایران حداکثر تا ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.

۲-۳-  هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه‌شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشکی در صورتی که نتواند از بلیط برگشت استفاده نماید.

۲-۴-  هزینه‌های متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه‌شده و یک نفر از بستگان وی به کشور مبدا یا محل اقامت در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه‌ای که در ابتدای

سفر مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۵-  هزینه‌های فوریتی دندانپزشکی تا سقف ۲۰۰ یورو. این هزینه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان می‌باشد.

۲-۶-  هزینه‌های لازم جهت تهیه مدارک مهم مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارک کنسولی در صورت گم‌شدن مدارک مربوطه تا سقف ۲۰۰ یورو.

۲-۷-  هزینه‌های مربوط به معاضدت قضایی تا سقف  ۲۵۰ یورو در دعاوی که در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه شده دادخواست مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشکی

بیمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نیاز بیمه‌شده از قبیل نشانی بیمارستان‌ها، مراکز جراحی محدود، داروخانه‌ها و دیگر مراکز تخصصی جهت بیماران و مصدومان را در اختیار وی قرار داده و سایر اطلاعات و  راهنمایی‌های

لازم را  به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه نماید.

د) پرداخت خسارت

بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت را به ذینفع پرداخت نماید.

هـ) راهنمایی بیمه‌شده در صورت گم شدن مدارک

 بیمه‌گر موظف است‌ در صورت گم‌شدن مدارک مهم مسافرتی از جمله گذرنامه و ویزا راهنمایی‌های لازم را به بیمه‌شده ارایه نماید.

وظایف بیمه‌شده

در صورت نیاز به خدمات، بیمه‌شده یا نماینده وی موظف است:

۱- در اولین فرصت ممکن با نزدیک‌ترین مرکز پاسخگویی و راهنمای شبانه ‌روزی که برروی دفترچه بیمه نامه درج شده است  تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

۱-۱- نام کامل بیمه‌شده، شماره و تاریخ اعتبار بیمه‌نامه مسافرتی، شماره گذرنامه.

۱-۲- نشانی محل اقامت در ایران و شماره تماس.

۱-۳- شرح مختصر حادثه، بیماری و نوع کمک مورد درخواست.

۲- در موارد بستری حداکثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستری شدن و قبل از ترخیص موضوع را به بیمه‌گر اعلام نماید.

۳- از هر عملی که اقدام بیمه‌گر را علیه مسئول حادثه ( در صورت وجود) مشکل و نامقدور سازد خودداری نماید.

۴- کلیه مدارک و مستندات لازم برای بازیافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بیمه‌گر تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

معمولا نگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده وی و به صورت ناگهانی برای خود و بستگان نزدیک وی پیش می آید. با توجه به فعالیت های روزانه و مشاغل افراد، بیمه های گوناگونی را می توان جهت رفع

این نگرانی ها ارائه نمود. بیمه نامه حوادث، برای پوشش حوادث و وقایع گوناگون می باشد که ناشی از یک عامل خارجی است و خارج از اراده فرد رخ می دهد و می تواند منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی

یا فوت وی گردد.

تعاریف، اصطلاحات، مهمترین خطرات مشمول بیمه و استثنئات:

حادثه:  عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
نقص عضو و از کارافتادگی دائم:  منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا

دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
برخی از مهمترین حوادث تحت پوشش : غرق شدن، مسمومیت،  تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و

اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

برخی دیگر از خطرات به طور عادی تحت پوشش بیمه نامه حوادث نمی باشند مگر با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی. این خطرات عبارتند از:

 • جنگ( به جز انفجار و یا عملکرد اوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.
 • ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه ای)،

هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور.

جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :

 • خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
 • مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
 • استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خوب آور بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • هر نوع دیسک یا فتق بیمه شده
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی مجاز یا معتبر با نوع وسیله نقلیه

انواع بیمه نامه حوادث:

 • بیمه نامه حوادث گروهی کارکنان سازمان و کارخانجات
 • بیمه نامه حوادث انفرادی
 • بیمه نامه حوادث دفترچه ای
 • بیمه نامه حوادث گروهی مسافرتی
 • بیمه نامه حوادث گروهی دانشجویی
 • بیمه نامه حوادث کروهی دانش آموزی
 • بیمه نامه حوادث گروهی مهد کودک ها

نحوه دریافت انواع بیمه نامه حوادث:

افراد متقاضی بیمه نامه حوادث (حقیقی یا حقوقی) با ارائه درخواست کتبی یا تکمیل فرم پیشنهاد می تواند بیمه نامه حوادث را از شرکت تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت فرد یا گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های حوادث:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید.

مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید.

مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید.

شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.