چنانچه در حین کار، خسارت بدنی به کارکنان بیمه گذار وارد آید و مسئولیت کارفرما در رای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های
پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت می باشد.
متاسفانه اغلب کارفرمایان به زعم اینکه کارکنان خود را بیمه تامین اجتماعی نموده اند، چنین می پندارند که هر اتفاقی برای کارکنان رخ دهد، بیمه تامین اجتماعی کلیه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه دیده
توسط بیمه تامین اجتماعی جبران خواهد نمود ولی متاسفانه این ذهنیت صحیح نبوده و بیمه تامین اجتماعی با داشتن خدمات و پوشش های متنوع هیچ تعهدی نسبت به دیه نقص عضو یا ازکارافتادگی و نیز
دیه فوت کارکنان، در حیطه مسئولیت کارفرما ندارد.
این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مالکین کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی، تجاری و … می توانند تهیه نمایند.
بر طبق ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهار شده
کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت تعداد اظهار شده به تعداد واقعی کاهش می یابد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
این مورد در ارتباط با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی برای متراژ مصداق دارد.

بیمه گذار موظف است متراژ زیر بنای خود را واقعی اعلام نماید نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد متراژ اعلام شده کمتر از متراژ واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت متراژ زیربنای اظهار شده
به متراژ زیر بنای واقعی کاهش می یابد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
پوشش های اصلی این بیمه نامه بر اساس دیه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات برای هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه خواهد بود.

• پوشش های فرعی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:
o ماموریت‌های خارج از کارگاه
o اماکن وابسته به کارگاه
o حوادث نقلیه موتوری
o مسئولیت پیمانکاران فرعی
o مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
o پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
o پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
o مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر یا کارمند
o شخص کارفرما/ پیمانکار و …
o خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث تا سقف دو نفر
o مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال
o پرداخت غرامت روزانه کارگران