– مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان
در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور و پله برقی و شرکت هایی که به اجرای عملیات نصب و نگهداری آسانسور های مسافربر و باربر و پله برقی ها می پردازند، تحت پوشش قرار می گیرد.
موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به آسانسور و پله برقی به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا خسارات مالی به سرنشینان آسانسور و پله برقی گردد. پوشش مالی منحصرا برای آسانسورهای باربر و ماشین بر است.

۲- مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک ها
بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک برای خسارت های جانی وارد به کودکان تحت پوشش می باشد.
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مهد کودک محاسبه گردیده است. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مهد کودک مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز خطرات تحت پوشش خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
این بیمه نامه فقط خسارت های بدنی وارد به کودکان را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت های مالی به هر نوع که باشد پوشش ندارد.
مسئولیت بیمه گذار در زمان ایاب و ذهاب کودکان توسط سرویس مهد کودک و بالعکس تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

۳- مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از مرکز آموزشی تحت پوشش می باشد .
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مرکز آموزشی محاسبه می گردد. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز خطرات تحت پوشش خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد .

۴- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر
در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،‌ محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند،‌ در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد. همچنین این بیمه نامه خساراتی را پوشش می دهد در زمان اعتبار بیمه نامه و در حین اجرای پروژه و اتمام پروژه ساختمانی رخ داده باشد و به هیچ عنوان کیفیت ساخت را شامل نمی شود.

۵- بیمه مسئولیت مدنی بازرسی فنی کالا
موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای ناشی از انجام بازرسی فنی و نظارت عمومی کالای صادراتی و وارداتی بیمه گذار بر طبق مجوزهای اخذ شده از اداره استاندارد و مطابق با موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.
بیمه گذار موظف است انجام فعالیت های نیروهای تخصصی و فنی در رشته های مربوطه را تأمین نموده، عملیات بازرسی خود را طبق اصول علمی و استانداردهای تعریف شده و براساس نوع شغل و حرفه بیمه شدگان به انجام رساند و جهت انجام فعالیت مجوزهای لازم را از ستاد مرکزی اخذ نماید.
بیمه گذار موظف است تعداد بازرسی های انجام شده دارای گواهینامه در طول مدت قرارداد را با ذکر شماره ردیف و مشخصات تجهیزات و همچنین استفاده کنندگان از آنها را مستند نموده و خلاصه ای از آنها را بصورت ماهیانه گزارش نماید و بیمه گر اختیار دارد هر زمانی که صلاح بداند از این مستندات بازدید نماید.
بر طبق ماده دو شرایط عمومی بیمه نامه خسارت های معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهد بیمه گر خارج است :
– خسارات مربوط به محکومیت های جزائی و پرداخت جرائم ناشی از قوانین و نظامات دولتی.
– عدم صلاحیت کارکنان بیمه گذار در رابطه با بازرسیهای انجام شده.
– عیوب پنهان غیر قابل تشخیص که تشخیص آن در چهارچوب وظایف تعیین شده بازرسی امکان پذیر نباشد.
– انجام ندادن اعمال لازم برای تشخیص استاندارد بودن کالا و مطابق بودن آن با مندرجات مدارک مربوطه.
– خسارات مالی و صدمات جانی به اشخاص ثالث اعم از کارکنان بیمه گذار و استفاده کنندگان از خدمات بازرسی.
– اعمال غیر قانونی و مجرمانه کارکنان بیمه گذار در انجام وظایف.

۶- مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستان/کلینیک/درمانگاه
مسئولان فنی بیمارستان ها دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است. در این شرح، وظایف مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و همچنین کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات تعریف گردیده است و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور موسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است.
موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران و اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف وی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تاییدگردیده حادثه ای رخ دهد و بیمه گذار در قبال بیماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و لزوم به جبران خسارت گردد، بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات این قرارداد و قوانین یاد شده در فوق ملزم به جبران خسارت مذکور می باشند.

۷- مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر
این بیمه نامه حوادثی که در محدوده استخر برای شناگران رخ دهد و منجر به بروز خسارت های جانی گردد و مسئولیت آن قانونا متوجه مدیر استخرو  یا ناجیان غریق باشد، تحت پوشش قرار می گیرد.
موضوع بیمه نامه عبارتست از: جبران غرامت مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در مقابل استفاده کنندگان از استخر به نشانی مندرج در بیمه نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضائی که منجر به صدمات جسمانی و یا فوت آنان گردد. ( به میزان مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه )

۸- بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کشاورزی در قبال اشخاص ثالث
موضوع بیمه نامه عبارتست از : بیمه مسئولیت مدنی که براساس آن بیمه گر متعهد می شود در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار، در طول مدت بیمه نامه خسارات وارده به اشخاص ثالث را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی ) در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات این بیمه نامه جبران نماید.
بر طبق بند ۶ ماده سوم شرایط عمومی بیمه نامه راننده باید دارای گواهینامه متناسب با هر نوع وسیله نقلیه مورد استفاده باشد. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در قبال جبران خسارات وارده نخواهد داشت.
اشخاص ثالث هر شخصی بجز بیمه گذار، کارکنان، نمایندگان، همسر، پدر، اجداد، فرزندان و نوادگان بیمه گذار می باشد.
خسارات ناشی از کاربری غیرمرتبط و یا بیش از توان و ظرفیت وسیله نقلیه تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
خسارت غیر مستقیم و عدم النفع قابل پرداخت نمی باشد.
خسارات ناشی از تردد شهری و بین شهری تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد مگر توافق دیگری صورت پذیرفته باشد.
خسارات وارده به کالای در حال حمل و کالای در حال تخلیه و بارگیری از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج می‌باشد.
درج مشخصات ماشین آلات در شرایط خصوصی الزامی است.
خسارت وارد به اموال کارفرما،‌ پیمانکاران و کارکنان تحت پوشش بیمه نامه نمی باشد.

۹- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران
موضوع بیمه نامه عبارتست از : بیمه مسئولیت مدنی مدیر مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارت وارد به ورزشکاران را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی یا بر اساس نظر کارشناس بیمه گر ) در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه با در نظر گرفتن شرایط و مقررات این بیمه نامه جبران نماید.
بر طبق بند ۷ شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گذار موظف است متناسب با ظرفیت مجموعه ورزشی اقدام به پذیرش ورزشکار نماید در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به خسارت های احتمالی نخواهد داشت.

۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی
موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به میهمانان هتل به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا فوت میهمانان گردد.(بشرح مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه )
بر طبق بند ۳ ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه هتل باید دارای مجوز فعالیت از سازمان ایرانگردی و جهانگردی باشد.
بر طبق بند ۱ ماده سوم شرایط عمومی بیمه نامه تا زمانی که مسئولیت بیمه گذار از طریق مراجع قضایی احراز نشده باشد ، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران غرامت نخواهد داشت.