به طور کلی سازندگان ابنیه به هنگام اجرای هر پروژه ساختمانی با سه نوع ریسک اصلی مواجه هستند :
الف ـ خطراتی که کارگران ساختمانی را تهدید می نماید. این مورد تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی است.
ب ـ خطرات طبیعی و حوادثی که ساختمان در حال ساخت را تهدید می کند. این مورد تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت نیست.
ج ـ خطراتی که در حین احداث ساختمان اشخاص ثالث را تهدید می نماید. این مورد تحت پوشش بیمه نامه سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص ثالث است.

اهم خسارت هائی که معمولا به اشخاص ثالث وارد می شود به شرح ذیل است :

– ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری
– نشست و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان در حال احداث
– خسارت های مالی وارد به اثاثیه و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش
– خسارت های وارد به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
– خسارت های وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح
– خسارت های جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان و عابران
– خسارت های جانی وارد به اشخاص ثالث که وارد محوطه ساختمان در حال احداث می شوند.
– خسارت های ناشی از دپوی مصالح