بیمه های باربری به صورت قابل اطمینانی زیانهای مالی کالاهای تجاری را درصورت تحقق خطرات مرتبط باحمل  و نقل دریایی، هوایی و زمینی مورد پوشش قرار می دهد.

بیمه نامه باربری، قراردادی است که براساس مفاد و شرایط توافق شده در آن، بیمه گر جبران خسارت و نیز تقبل هزینه های احتمالی ناشی از حمل کالا را به عهده می گیرد.

یکی از بخش‌های فنی شرکت بیمه معلم ، بیمه‌های باربری است که رشته‌های بیمه‌ای ذیل را تحت پوشش قرار می‌دهد:

– بیمه حمل و نقل کالا (باربری)

– بیمه بدنه کشتی

– بیمه بدنه هواپیما

بیمه باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای ست که به موجب آن بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد می شود تا چنانچه در زمان حمل کالا از یک محل به محل دیگر بر اثر وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا از بین رفته و دچار خسارت شود و یا در رابطه با این خطرات، بیمه گذار هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد.

انواع بیمه های باربری عبارتند از:

الف)  بیمه های وارداتی

ب)  بیمه های صادراتی

ج)   ترانزیت (عبوری)

د)   بیمه های داخلی