کارکنان نمایندگی آرش اکبری اربابی


نام و نام خانوادگی
سمترشته تحصیلیمحل اخذ مدرک تحصیلیسابقه فعالیت بیمه ای
مهدی  جوادی پورمدیر داخلیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدانشگاه شیراز 11سال
ویدا   توکلکارشناس حسابداریکارشناس حسابداریدانشگاه آزاد شیراز10 سال
سامان  اکبری اربابیکارشناس بیمه های مسئولیتکارشناسی عمراندانشگاه علوم و تحقیقات فارس5 سال
مهشید   حافظیمدیر بیمه های مسئولیت و مهندسیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدانشگاه علوم تحقیقات فارس6 سال
محمد هادی نادریکارشناس بیمه زندگیکامپیوتردانشگاه آزاد شیراز5 سال
ساناز حدادیانکارشناس بیمه های ثالث و بدنهارشد هنردانشگاه یزد5 سال
علی خشنودیکارشناس تبلیغات و بیمه آتش سوزیمهندسی ITدانشگاه آزاد شیراز1 سال